ข่าวรายวัน » นายก อบจ.ภูเก็ต มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ

นายก อบจ.ภูเก็ต มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ

21 มีนาคม 2022
167   0

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2564 ตามโครงการก้าวแห่งความสำเร็จ

โดยมี นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอกะทู้ เขต 1 นางสาวรมย์ชลี แก้วกลับ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) นายธีระฤทธิ์ นิธิศักดิ์ดำรง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) รวมถึงเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

โครงการก้าวแห่งความสำเร็จ ของโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง และสถาบันการศึกษาเพื่อให้นักเรียน และผู้ปกครองได้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษา ระหว่าง โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานเกี่ยวข้อง โดยในปีการศึกษา 2564 มีบัณฑิตน้อย เข้ารับวุฒิบัตร จำนวน 58 คน และมีนักเรียนจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับวุฒิบัตร จำนวน 78 คน

ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา ในระดับปฐมวัย ได้ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์- จิตใจ สังคม และสติปัญญา และระดับชั้นประถมศึกษา ได้จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่จำเป็น และสามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อ รวมถึงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้

error: Content is protected !!