ข่าวรายวัน » อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ภูเก็ต ครั้งที่ 3/2565 เนื่องใน “วันน้ำโลก”

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ภูเก็ต ครั้งที่ 3/2565 เนื่องใน “วันน้ำโลก”

22 มีนาคม 2022
158   0

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม 2 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อ.เมือง ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการรักษ์ภูเก็ต ครั้งที่ 3/2565 เนื่องใน “วันน้ำโลก” โดยมีนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต คณะบริหารอบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยเฉพาะประเด็นการจัดการปัญหาน้ำเสีย ข้อร้องเรียน และแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐที่เหมาะสม ตามระเบียบกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่ อบจ.ภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ต โดยมีนโยบายด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลตามแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องด้วยวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็น “วันน้ำโลก” เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ต และเกิดความตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีความเข้าใจและสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยของสภาพแวดล้อมเมืองและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ จะสร้างจิตสำนึกและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย รวมทั้งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย และสามารถต่อยอดสร้างความเข้าใจร่วมกันให้กับชุมชนและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

ด้าน นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. กล่าวว่า สำนักช่าง อบจ.ภูเก็ต ได้กำหนดจัดงานโครงการรักษ์ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย กิจกรรมย่อย จำนวน 3 ครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมที่สนับสนุนด้านการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางในจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องและเกิดความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างเสริมการดูแลทรัพยากรป่าไม้ ป่าชายเลน แม่น้ำ คูคลอง และชายหาด

สำหรับการจัดกิจกรรมตามโครงการรักษ์ภูเก็ต ครั้งที่ 3/2565 ในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

error: Content is protected !!