ข่าวสังคม » อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1

15 มิถุนายน 2022
100   0

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมเดอะบริษาบีชรีสอร์ทเขาหลัก ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นายเรวัต อารีรอบ นายกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (การเสริมสร้างความรู้เพื่อแสดงเจตนารมณ์ อุดมการณ์ และหลักคิดของการจัดสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน) ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

โดยนายอานุภาพ เวชวนิชสนอง นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ผู้แทน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ประมาณ 175 คน เข้าร่วม

การจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ได้แก่ นพ.บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การดำเนินชีวิตแบบปกติใหม่ในสถานการณ์โควิดจะเป็นโรคประจำถิ่น” คุณอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “มุมมองการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน”

ด.ต.สุพิศ แก้วคล้าย ข้าราชการบำนาญ และทีมงาน จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  “ภาวะผู้นำกับการพัฒนาศักยภาพชุมชน” คุณวารุณี  สกุลรัตนธารา ประธานเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ต และทีมงานคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น “การจัดสวัสดิการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน”      

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นในลักษณะการให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งอาจจัดกิจกรรมได้หลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ เป็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม และได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.ภูเก็ต

error: Content is protected !!