ข่าวสังคม » เกษตรภูเก็ตจัดงาน “ทุเรียนเกาะภูเก็ต” เสนอสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ภูเก็ต

เกษตรภูเก็ตจัดงาน “ทุเรียนเกาะภูเก็ต” เสนอสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ภูเก็ต

17 มิถุนายน 2022
193   0

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 บริเวณลานหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน “ทุเรียนเกาะภูเก็ต” ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น โดยมี นายสุบรรณ์ รักษ์ทอง เกษตรจังหวัดภูเก็ต, นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต, หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร, พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกรทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

ภายในงานจัดให้มีการประกวดทุเรียนสายพันธุ์พื้นเมืองภูเก็ต การประกวดส้มควาย การประกวดการทำข้าวเหนียวทุเรียน และการแข่งขันกินทุเรียนพื้นบ้าน ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายพืชผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งการแจกเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆ ด้วย

นายสุบรรณ์ รักษ์ทอง เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเชิงการค้า และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สามารถสร้างมูลค่าและนำไปส่งเสริมให้เกษตรกร เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สามารถพัฒนายกระดับเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานของสินค้า

สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดให้ทุเรียนเป็นไม้ผลอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากเป็นพืชที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร มีเกษตรกร ผู้ปลูกทุเรียน จำนวน 789 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นทุเรียนพื้นเมือง คิดเป็นร้อยละ 80 และอีกร้อยละ 20 เป็นทุเรียนพันธุ์เพื่อการค้า พื้นที่ปลูกทั้งหมด 2,689 ไร่ เนื้อที่ให้ผล 2,511 ไร่ ผลผลิตรวม 610 ตัน มูลค่า 53.68 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มการเพิ่มพื้นที่ปลูกทดแทนพืชชนิดอื่นมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันราคาเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกทุเรียน ประกอบกับจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยว ซึ่งมีความต้องการในการบริโภคที่สูง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติในแถบเอเชียนิยมบริโภคทุเรียนกันมาก

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ทุเรียนพื้นเมืองเนื้อสีเหลือง ทุเรียนพื้นเมืองเนื้อสีขาว และส้มควายภูเก็ต (ประเภทผลโต), การแข่งขัน จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ การทำน้ำกะทิทุเรียน และการแข่งขันกินทุเรียน, การจำหน่ายทุเรียนและผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน, นิทรรศการและการให้ความรู้เรื่องทุเรียน ไม้ผลอัตลักษณ์จังหวัดภูเก็ต, การมอบต้นพันธุ์กล้วยหอมและกระท่อม ให้แก่ โรงเรียน วัด และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

error: Content is protected !!