ข่าวสังคม » อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิม จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิม จ.ภูเก็ต

23 กรกฎาคม 2022
156   0

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ และสตรีมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการอบรม จำนวน 300 คน

นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพของสตรีมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเสริมสร้างศักยภาพสตรีมุสลิม สู่สังคมการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เตรียมพร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งเสริมให้สตรีมุสลิมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด การตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาในชุมชนและสังคมได้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการทำงานของกลุ่มสตรีมุสลิมในชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศหญิงกับชาย เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์

การจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.คัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีด้านแผนงานและโครงการ, ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม, ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสลาม ดร.รชต ลาตีฟี กรรมการผู้จัดการ M TOWN The Gated Muslim Community, นักวิชาการอิสระด้านทักษะ Executive Functions (EF), อาจารย์พิเศษด้านการสอนบุคลิกภาพ, ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิกิจกรรมพิเศษชมรมพัฒนาองค์กร และธุรกิจระดับสากล, คณะกรรมการผู้ประสานงานกิจกรรมคัดสรรบุคคลและองค์กรสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุและโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เพื่อเพิ่มศักยภาพสตรี ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ส่งเสริมให้กลุ่มสตรีมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต ได้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เห็นการเสริมสร้างขยายผลให้กลุ่มสตรีได้มีทักษะ ความรู้ และความสุข โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตมีประชากรที่เป็นสตรีมุสลิมอยู่เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของสตรีมุสลิมในพื้นที่ให้เป็นผู้นำสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป

error: Content is protected !!