ข่าวสังคม » ทรภ.3 จัดพิธีรายงานตนเองของหน่วยในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3

ทรภ.3 จัดพิธีรายงานตนเองของหน่วยในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3

6 ตุลาคม 2022
199   0

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จว.ภูเก็ต พลเรือโท อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 นำนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลในสังกัดทัพเรือภาคที่ 3 และหัวหน้าหน่วยขึ้นการบังคับบัญชาทางยุทธการทัพเรือภาคที่ 3 เข้าร่วมพิธีรายงานตนเองของหน่วยในพื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3

พลเรือโท อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3  กล่าวว่า ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และผู้ที่กองทัพเรือมีคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการกับทัพเรือภาคที่ 3 ทุกท่าน การที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ย่อมแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่น และความไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน

พื้นที่ปฏิบัติการของทัพเรือภาคที่ 3 มีพื้นที่ค่อนข้างมาก และมีปัญหาหลายอย่าง จำเป็นต้องศึกษาสภาวการณ์อย่างสม่ำเสมอ และขอให้ยึดถือกฎ ระเบียบ ขนบธรรมเนียม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละ ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ในฐานะ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ขอให้คำมั่นว่าจะปกครองบังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม และปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของทัพเรือภาคที่ 3 และกองทัพเรือ เพื่อธำรงไว้ซึ่งเอกราช และอธิปไตยของชาติ โดยขอความร่วมมือจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นและผู้ใต้บังคับบัญชาทุกนาย ให้ความร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพเรือ

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นและผู้ใต้บังคับบัญชาทุกนาย ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง เพื่อนำความเจริญมาสู่ทัพเรือภาคที่ 3 และกองทัพเรือ และนำความมั่นคงมาสู่ประเทศชาติสืบไป

error: Content is protected !!