ข่าวสังคม » ทต.วิชิต เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนธันวาคม 2565

ทต.วิชิต เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนธันวาคม 2565

22 ธันวาคม 2022
135   0

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า อาคารตะเภาใหญ่ เทศบาลตำบลวิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต นายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลวิชิต และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวิชิตที่เกี่ยวข้องให้การตอนรับ และเข้าร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2565

ซึ่งมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน พร้อมด้วยนายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจังหวัด เจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้มีการแจ้งให้ทราบ เรื่อง แนวทางการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยการสร้างฝายชะลอน้ำ, การขุดลอกท่อเพื่อป้องกันน้ำท่วม, การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่, การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38 รอบคัดเลือกภาค 4 (พ.ศ. 2566), โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุและการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ, การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน

การใช้แพลตฟอร์มบริหารจัดการเมือง (Traffy fondue), แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการทั้งขยะเปียก ลดโลกร้อน, การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566, และเรื่องซักซ้อมตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดที่ 3.3 จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนหรือจัดให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว

นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการนำเสนอเข้าที่ประชุมจำนวน 1 เรื่อง คือ เทศบาลตำบลวิชิต หารือแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์และปัญหาสุนัขและแมวจรจัด

error: Content is protected !!