ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตเปิดพื้นที่สวนศรีภูวนาถจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลวิชิตเปิดพื้นที่สวนศรีภูวนาถจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

14 มกราคม 2023
130   0

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ที่บริเวณสวนศรีภูวนาถ หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนในเขตตำบลวิชิตและจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้นายสสมศักดิ์ บุญแก้ว ประธานคณะกรรมการการศึกษา กล่าวว่า ด้วยทางเทศลบาลตำบลวิชิต ได้เล็งเห็นความสำคัญของน้องๆ ซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศชาติในวันข้างหน้า จึงได้จัดกิจกรรมให้กับน้องๆ เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน รู้จักหน้าที่ของตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งการจัดงานในวันนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการ การเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถของเด็ก รวมไปถึงการจัดกิจกรรมของหน่วยงานกลุ่มบุคคล ชมรม ห้างร้าน บริษัท และหน่วยงานภาครัฐร่วมจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ ในครั้งนี้

ด้านนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ได้กล่าวว่า เด็กและเยาวชนนั้นจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมและจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า สืบทอดความเป็นชาติต่อไปในอนาคต และกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ จะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรัก ความอบอุ่น ความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ ทำให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัว ชุมชนและสังคมได้

สำหรับกิจกรรมโดยรอบบริเวณสวนศรีภูวนาถ มีการจัดซุ้มกิจกรรมเล่นเกมส์ แจกของรางวัลต่างๆ รวมไปถึงอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน อีกทั้งยังมีกิจกรรมบนเวที การแสดงของเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนในเขตตำบลวิชิตและในจังหวัดภูเก็ต และเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถพิเศษอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย

error: Content is protected !!