ข่าวสังคม » การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร

28 มกราคม 2023
156   0

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุมระเงง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ซึ่งจัดโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวิชิต

โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต นายธนวัฒน์ เทวเดช ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสปสช.ทต.วิชิต และผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วม โดยการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการสุขาภิบาลที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรค ที่เกิดจากอาหาร และน้ำ และเป็นสื่อในสถานที่จำหน่ายอาหาร อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งได้กำหนดให้ผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรอย่างเคร่งครัด

โดยในการดำเนินโครงการฯ วันที่ 26 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา เป็นการจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์แล้ว เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ซึ่งในวันนี้จะเป็นการดำเนินการทดสอบความรู้ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านต้องทำแบบทดสอบให้ผ่านร้อยละ 80 จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการอบรมตามหลักสูตร โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับบัตรประจำตัวและประกาศนียบัตร มีอายุ 3 ปี โดยรายชื่อของผู้ที่ผ่านการอบรมจะถูกจัดเก็บที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารต่อไป

error: Content is protected !!