ข่าวสังคม » ประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

ประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

23 กุมภาพันธ์ 2023
136   0

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต นายนิมิตร เอกวานิช ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 โดยมีนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต, คณะผู้บริหารฯ, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, ผู้บริหารสถานศึกษา, กำนันผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน และสื่อมวลชนเข้าร่วม

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมได้แก่ เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 , เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลตำบลวิชิต, เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565, เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ของเทศบาลตำบลวิชิต, เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลวิชิต

นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ได้แก่ ญัตติ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2566 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี 2567, ญัตติ เรื่อง พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อคืนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน, ญัตติ เรื่อง พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมสมทบ รายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ออกกำลังกาย บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต หมู่ที่ 1,

ญัตติ เรื่อง พิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ออกกำลังกาย บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต หมู่ที่ 1 และแก้ไขรายละเอียดในแบบแปลนฯ, ญัตติ เรื่อง พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566, ญัตติ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนระบบสาธารณูปโภค ภายในหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่าดาวรุ่ง เฟส 3 หมู่ที่ 2,

ญัตติ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการรับโอนไฟฟ้ากับถนนภายในโครงการหมู่บ้านภูเก็ตอันดามันเพลส หมู่ที่ 1 เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ และ ญัตติ เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าปีงบประมาณในการเช่ารถประจำตำแหน่ง

error: Content is protected !!