ข่าวสังคม » สนามบินภูเก็ตพร้อมรับนทท.ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ คาดมีนทท.เข้าวันละ 40,000 คน มีเที่ยวบิน กว่า 250 เที่ยวบินต่อวัน

สนามบินภูเก็ตพร้อมรับนทท.ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ คาดมีนทท.เข้าวันละ 40,000 คน มีเที่ยวบิน กว่า 250 เที่ยวบินต่อวัน

11 เมษายน 2023
238   0

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานปล่อยแถวเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ การอำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว  สร้างความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม จำนวน 13 หน่วย อาทิ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค 4 (พื้นที่ภูเก็ต), หมวดบินเฉพาะกิจ กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 3, ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต, ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต, สถานีตำรวจภูธรสาคู, ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต, ฝ่ายปกครองอำเภอถลาง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่, สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 – 17 เมษายน 2566 ถือเป็นเทศกาลสำคัญและเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก

การจัดกิจกรรมปล่อยแถวเตรียมความพร้อมฯ ในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ตระหนักถึงมาตรการเตรียมความพร้อม ด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ในช่วงเทศกาลดังกล่าว เพื่อให้เกิดความพึ่งพอใจและเกิดความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ผู้โดยสาร และผู้มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ตลอดจนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของท่าอากาศยานภูเก็ต และจังหวัดภูเก็ตในภาพรวมด้วย

“การปล่อยแถวในครั้งนี้เป็นการแสดงความพร้อมในการรับผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์  เนื่องจากเป็นวันหยุดยาว จึงทำให้มีผู้โดยสารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางเข้ามาในช่วงดังกล่าวไม่ต่ำกว่าวันละ 40,000 คน ซึ่งในส่วนของการท่าฯ ได้เตรียมความพร้อมทุกด้าน ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก การคมนาคมขนส่งซึ่งได้กำชับไปยังผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่หรือรถบัสให้เตรียมความพร้อมของในการบริการให้เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น และได้ประสานความร่วมมือกับขนส่งจังหวัดภูเก็ตในการมาช่วยกำกับดูแล เพื่อระมัดระวังไม่ให้เที่ยวที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้โดยสาร”

นายมนต์ชัย กล่าวด้วยว่า ขณะนี้เที่ยวบินภายในประเทศ มีจำนวนเข้า-ออก 125เที่ยวบินต่อวัน  ไม่ต่างจากเที่ยวบินระหว่างประเทศซึ่งมีจำนวนเข้า-ออก 125 เที่ยวบินต่อวันเช่นกัน  เมื่อเทียบจำนวนผู้โดยสารในช่วงก่อนโควิด-19 ปกติ เที่ยวบินระหว่างประเทศจะเข้ามามากกว่าเที่ยวบินภายในประเทศ ซึ่งขณะนี้เที่ยวบินระหว่างประเทศกลับมาแล้วแล้วประมาณ 70%  ส่วนเที่ยวบินภายในประเทศกลับมาประมาณ 80% เหตุที่ยังไม่กลับมา100% เนื่องจากผู้โดยสารส่วนหนึ่งเป็นผู้โยสารระหว่างประเทศที่มาใช้เที่ยวบินภายในประเทศ

error: Content is protected !!