ข่าวสังคม » ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ตยื่นหนังสือผู้ว่าฯ เพื่อติดตามแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจให้เช่าที่พักรายวัน

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ตยื่นหนังสือผู้ว่าฯ เพื่อติดตามแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจให้เช่าที่พักรายวัน

24 เมษายน 2023
327   0

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ที่ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางวิรินทร์ตรา ปภากิจยศพัฒน์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขต 11 และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะได้เข้าพบ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อยื่นหนังสือให้ติดตามการแก้ปัญหาการประกอบธุรกิจให้เช่าที่พักรายงานที่ไม่ถูกต้องตามกฏหมายหลังทางอำเภอกะทู้ได้มีหนังสือถึงผู้ประกอบการให้ดำเนินการตามกฏหมาย

นางวิรินทร์ตรา กล่าวว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้แจ้งให้อำเภอกะทู้ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 15 “ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบธุรกิจโรงแรม เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน (คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ) การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด นั้น

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ใคร่ขอเรียนให้ท่านในฐานะนายทะเบียนโรงแรมตาม พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ทราบว่าในขณะนี้กฎกระทรวงแก้ไขปัญหาอุปสรรคการขอใบอนุญาตโรงแรมของผู้ประกอบการรายเล็กที่ได้ประสบมาโดยตลอดทั้ง 3 ฉบับ ได้ผ่านมติการพิจารณาเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 และ 14 มีนาคม 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลการบังคับใช้

ตามที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเตรียมความพร้อมในการรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่ได้ตั้งเป้าไว้ ในปีการท่องเที่ยว พ.ศ. 2566 นี้จำนวน 28 ล้านคน จึงได้ร่วมกับองค์การสมาคมภาคีเครือข่ายโรงแรมขนาดเล็กทั่วปะเทศจำนวน 11 แห่ง ในการผลักดันให้มีการนำกฎหมายฉบับกฎกระทรวงใหม่ ทั้งในส่วนของกรมการปกครอง และกรมโยธาธิการ และผังเมือง จำนวน 3 ฉบับ ที่ได้มีการยกร่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องเหมาะสมในปัจจุบัน และครอบคลุมให้ผู้ประกอบการรายเล็กสามารถยื่นขอใบอนุญาตให้ถูกต้องได้ดังนี้

วันที่ 14 มกราคม 2566 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมคณะตัวแทนผู้ประกอบการเข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอความช่วยเหลือในการผลักดันนำกฎกระทรวงจำนวน 3 ฉบับ ที่ได้มีการยกร่างไว้แล้วเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นการเร่งด่วน, วันอังคารที่ 7 และวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติผ่านความเห็นชอบรับร่างกฎกระทรวง ทั้ง 3 ฉบับ, วันที่ 19 มีนาคม 2566 “การประชุมวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนอันดามัน Phuket Prompt (6 จังหวัดอันดามัน)

โดยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอกอนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางเข้ามาร่วมงานแสดงวิสัยทัศน์ พร้อมกับแจ้งถึงความคืบหน้าของกฎกระทรวงทั้ง 3 ฉบับ ได้ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ในขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ จึงขอเรียนมาเพื่อขอความช่วยเหลือในฐานะนายทะเบียนโรงแรมจังหวัดภูเก็ต ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ดังนี้ 1) ได้โปรดออกจดหมายจังหวัดติดตามเร่งรัดกฎหมายการประกาศกฎกระทรวงในราชกิจจานุเบกษา 2) เตรียมความพร้อมทีมตรวจการขอใบอนุญาต

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว กล่าวว่า หลังจากรับหนังสือแล้วตนจะได้มีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

error: Content is protected !!