ข่าวสังคม » เปิดรับฟังความคิดเห็นท่าเทียบเรือสำราญกีฬา พอร์ต มัจฉานุ ซุปเปอร์ยอร์ช มารีน่า

เปิดรับฟังความคิดเห็นท่าเทียบเรือสำราญกีฬา พอร์ต มัจฉานุ ซุปเปอร์ยอร์ช มารีน่า

25 พฤษภาคม 2023
259   0

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566  ที่ห้องประชุมไม้ขาว ปาล์ม บีช รีสอร์ท ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายบุญเสริม ขันแก้ว  รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว  เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อขอบเขตการศึกษาและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือสำราญกีฬา พอร์ต มัจฉานุ ซุปเปอร์ยอร์ช มารีน่า 

ซึ่งมีบริษัท ภูเก็ต ซุปเปอร์ยอร์ช มารีน่า จำกัด  เป็นเจ้าของ และได้ว่าจ้างบริษัทสิ่งแวดล้อม สยาม จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โดยมีนายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของพื้นที่ จ.ภูเก็ต และ พังงา  ตลอดจนผู้นำชุมชน และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมนำเสนอความคิดเห็น

สำหรับโครงการท่าเทียบเรือสำราญกีฬา พอร์ต มัจฉานุ ซุปเปอร์ยอร์ช มารีน่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต มีแผนการพัฒนาท่าเทียบเรือสำราญกีฬา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล ด้วยศักยภาพของสถานที่ตั้งทางตอนเหนือของเกาะ มีร่องน้ำที่มีความลึกที่เหมาะสม และมีความปลอดภัยจากคลื่นลมและพายุ จึงเหมาะสำหรับทำเป็นพื้นที่จอดเรือ ประกอบกับบริษัท ภูเก็ต ซุปเปอร์ยอร์ช มารีน่า จำกัด ได้มีการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับคานจอดเรือยอร์ชและอู่ช่อมเรือยอร์ชมามากกว่า 10 ปี

จึงเล็งเห็นถึงความเหมาะสมของการพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อขยายกิจการ และรองรับความต้องการของลูกค้าเรือสำราญกีฬาขนาดใหญ่ สำหรับการหาสถานที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจอดพักริมชายฝั่งทะเลที่ครบครัน และเข้าถึงความต้องการของลูกค้า โดยจำกัดและระบุความชัดเจนของลูกค้าที่จะมาใช้บริการเพื่อสร้างมาตรฐาน และยกระดับ การบริการท้องถิ่นให้ไปสู่ระดับสากล เพื่อสร้างชื่อเสียงและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำระดับ เรือยอร์ช สนับสนุนการท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามัน ให้กับจังหวัดภูเก็ตประเทศไทย สร้างชุมชนแห่งใหม่ที่ เป็นชุมชนที่มีความหรูหราแต่สามารถเพิ่มอัตราการจ้างงานและกระจายรายได้ให้กับชุมชน และประชากรในท้องถิ่น

ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตั้งแต่เริ่มต้น ทางโครงการฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ ความเป็นมา รายละเอียดโครงการ และขอบเขต และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงการ เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อกังวลใจ

และข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ และร่างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, เพื่อรวบรวมแนวคิด ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา โครงการที่เหมาะสม แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุง การพัฒนาโครงการ และการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

อย่างไรก็ตามภาพรวมของการรับฟังความคิดเห็น ส่วนใหญไม่ขัดข้องที่จะมีการพัฒนา แต่ะมีความกังวลเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดกับการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน, การขุดลอกตะกอนใต้น้ำ, ปัญหาเรือเข้า – ออก ลำบาก ไม่สามารถวางอวนได้, ปัญหาขยะและของเสียจากเรืง, ปัญหาที่จอดเรือแประมงพื้นบ้าน, ปัญหาสิ่งแวดล้อม, ปัญหาผังเมือง และปัญหาที่อาจจะเกิดกับชุมชน จึงควรจะมีการสร้างความเข้าใจตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

error: Content is protected !!