ข่าวสังคม » สภา ทต.วิชิต อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2566 กว่า 17.9 ล้านบาท

สภา ทต.วิชิต อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2566 กว่า 17.9 ล้านบาท

30 พฤษภาคม 2023
264   0

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายนิมิตร เอกวานิช ประธานสภาเทศบาลตำบลวิชิต เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมีนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฝ่ายนิติบัญญัติ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 และการรายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการสรรหาที่ดิน ในการสรรหาที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต (ส่วนขยาย)

นอกจากนี้นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ได้เสนอญัตติ เรื่อง พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.2566 โดยชี้แจงว่า ด้วยเทศบาลตำบลวิชิตมีความจำเป็นต้องดำเนินงานตามโครงการต่างๆ หลายโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล

แต่เนื่องจากงบประมาณรายรับประจำปีของเทศบาลมีจำกัดไม่อาจที่จะตั้งจ่ายโครงการที่มีความจำเป็นได้ทั้งหมด จึงมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมมาดำเนินงาน จำนวน 4 โครงการ  เป็นเงินรวม 17,950,000 บาท ประกอบด้วย

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. บริเวณคลองบึงไทรถึงตลาดมุมเมือง หมู่ที่ 2, 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณตั้งไว้ 13,600,000 บาท

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE บริเวณถนนศักดิเดช (ช่วงลำรางคลองแร่) หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,100,000 บาท

โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. บริเวณตรงข้ามศาลาบัวแมนชั่น ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก หมู่ที่ 2 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,100,000 บาท

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. มีฝาปิด บริเวณซอยโรงเรียนอิสลามพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต งบประมาณตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน ตามประเด็นปัญหาที่พบเจอในพื้นที่ตำบลวิชิต

อย่างไรก็ตามยังได้มีการเสนอญัตติ เรื่อง พจารณาอนุมัติจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต (ส่วนขยาย) และ ญัตติ เรื่อง พิจารณาขออนุญาตกู้เงินจากองินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งทุกญัตติได้ผ่านความเห็นชอบจากสมาชิกสภาเทศบาลวิชิต

error: Content is protected !!