ข่าวสังคม » ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ประกอบพิธีทางศาสนา ครบรอบการดำเนินงาน 35 ปี

ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ประกอบพิธีทางศาสนา ครบรอบการดำเนินงาน 35 ปี

27 กรกฎาคม 2023
240   0

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายพงษ์ชัย  มูลรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต เป็นประธานฯ เนื่องในโอกาสคล้ายวันครบรอบการดำเนินงาน 35 ปี ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ( รับโอนเมื่อ 16 กรกฎาคม 2531) เป็นการภายในหน่วยงาน โดยมีตัวแทนพนักงานศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตจากทุกส่วนงานเข้าร่วมพิธี

โดยในช่วงเช้าได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณโดยรอบพื้นที่สนามบินภูเก็ต อาทิ พระพุทธบารมีสามัคคีมงคล (พระประจำ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด) พระมหาอุปคุต พระภูมิเจ้าที่ ศาลปู่รวม จากนั้นได้ร่วมพิธีทางศาสนาอิสลาม (สวดดูอาร์) โดยคณะโต๊ะอิหม่ามจากมัสยิดนูรูลอีบาดียะฮ์ บ้านหมากปรก ตำบลไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

และพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระครูสัทธาวราภิยุต เจ้าคณะตำบลเทพกระษัตรี เจ้าอาวาสวัดมงคลวราราม (วัดในยาง) และพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและครอบครัว ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต)

ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต มีหอควบคุมการจราจรทางอากาศลูกข่ายที่ดูแลอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ หอควบคุมการจราจรทางอากาศกระบี่ และหอควบคุมการจราจรทางอากาศระนอง  มีภารกิจ ดำเนินงานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศให้ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งเป็นการควบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบิน (Aerodrome Control Service)และเขตประชิดสนามบิน (Approach Control service) ของท่าอากาศยานภูเก็ต กระบี่ และระนอง ในรัศมีโดยรอบสนามบินไม่เกิน 35 ไมล์ ทะเล ที่ความสูงไม่เกิน 11,000 ฟุต ด้วยระบบการควบคุมจราจรทางอากาศระบบใหม่ (Thailand Modernization CNS/ATM System หรือ TMCS) 

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบบบริการการเดินอากาศที่ทันสมัย มีความเป็นอัตโนมัติมากขึ้น สามารถเชื่อมโยงระบบการทำงานไปยังเครือข่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อีกทั้งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการบริการการเดินอากาศของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการบินโลก

ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต มุ่งมั่นในการปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ทุกเที่ยวบินจะได้รับการบริการที่มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วตามมาตรฐานสากล ปัจจุบันสนามบินภูเก็ตให้บริการจราจรทางอากาศ เฉลี่ยวันละ 250 เที่ยวบิน อย่างไรก็ตาม วิทยุการบินฯ ยังคงมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้าน เพื่อความปลอดภัยสูงสุด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ เพิ่มโอกาสการเติบโตด้านการท่องเที่ยวที่กำลังเริ่มฟื้นตัว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคเศรษฐกิจและการคมนาคมขนส่งของประเทศ และสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล

error: Content is protected !!