ข่าวสังคม » วัฒนธรรมภูเก็ต จัดงาน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดภูเก็ต”

วัฒนธรรมภูเก็ต จัดงาน “วิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดภูเก็ต”

11 สิงหาคม 2023
324   0

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม บูกิตอันดามัน โรงแรมบูกิตตา บูทีค โฮเทล นายอํานวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวอรไพลิน ตระกูลปริพนธ์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต, นางสาวประภัสสร เอ่งฉ้วน นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ และนายธีรศักดิ์ ผลงาม ตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหารร่วมแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานวิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดภูเก็ต

ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2566 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (ลานมังกร) อ.เมือง จ.ภูเก็ต   เพื่อนําทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น มาสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม อนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

โดยงานวิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดภูเก็ตมีเป้าหมายเพื่อยกระดับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต ใช้มิติทางวัฒนธรรม ในการอนุรักษ์ และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม สร้างความภาคภูมิใจให้ประชาชนในท้องถิ่น และสร้างแรงบันดาลใจ เกิดความรัก ความหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อนําทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ภายในงานเน้นการออกแบบจุดถ่ายภาพและจุดเช็คอินเพื่อให้มีความน่าสนใจ พร้อมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ บูธสาธิตผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา และอาหารท้องถิ่น /เชฟชื่อดังสาธิตอาหารบนเวที “ของหรอยบ้านฉัน” และจุดถ่ายรูปเช็คอิน  โอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวร่วมงานวิถีถิ่น วิถีวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดภูเก็ต

ในระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2566 เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (ลานมังกร) ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5F เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก “พลิกโฉม” ประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”

error: Content is protected !!