ข่าวสังคม » สภาอบจภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 2 ผ่านร่าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2

สภาอบจภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 2 ผ่านร่าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2

12 กันยายน 2023
276   0

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 2 โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม

สำหรับญัตติที่เสนอใหม่ในการประชุมครั้งนี้ มีญัตติขอความเห็นชอบจากสภา อบจ.ภูเก็ต ให้ผู้ขอเช่าที่ดิน จำนวน 16 ราย เช่าที่ดินตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 เมษายน 2532 เรื่องการมอบหมายให้ อบจ.ภูเก็ต จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในท้องที่ ต.รัษฎา และ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต โดยไม่ต้องดำเนินการด้วยวิธีประมูล

ญัตติขอความเห็นชอบจากสภา อบจ.ภูเก็ต เพื่อขออนุมัติให้ผู้ขอเช่าที่ดิน จำนวน 3 ราย ต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 เมษายน 2532 เรื่องการมอบหมายให้ อบจ.ภูเก็ต จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในท้องที่ ต.รัษฎา และ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต มีกำหนดเกิน 3 ปี

ญัตติขออนุมัติแก้ไขคำชี้แจงโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อโอนตั้งจ่ายรายการใหมให้กับกองการท่องเที่ยวและกีฬา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองสาธารณสุข จำนวน 29 รายการ เป็นเงิน 11,135,908  บาท

และญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ ซึ่งทุกญัตติได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ โดยใช้เวลา 2 วัน เพื่อนำมาเสนอต่อสภา และนำเข้าสภาเพื่อผ่านความเห็นชอบจากสภาต่อไป

error: Content is protected !!