ข่าวสังคม » พบกับ Chiang Rai Fair นำสินค้าดี สินค้าเด่นมาจัดแสดงและจำหน่าย ที่ จังซีลอน ป่าตอง

พบกับ Chiang Rai Fair นำสินค้าดี สินค้าเด่นมาจัดแสดงและจำหน่าย ที่ จังซีลอน ป่าตอง

3 พฤศจิกายน 2023
372   0

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 บริเวณลาน the bay ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงาน Chiang Rai Fair ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดขึ้น โดยมีนางสาวพิมพ์ปพัชญ์ ชุมภูรัตน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงรายและจังหวัดภูเก็ต นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนผู้ประกอบการเข้าร่วม โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 นี้

นางสาวพิมพ์ปพัชญ์ กล่าวว่า การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าดี สินค้าเด่น จังหวัดเชียงราย หรือ Chiang Rai Fair เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ และการพัฒนาตลาดเชิงสร้างสรรค์ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงราย และได้บูรณาการร่วมกับโครงการส่งเสริมสินค้า BCG และสินค้าสร้างสรรค์อัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ ปีงบประมาณ 2567

เพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมการสร้างเครือข่าย ระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย กับผู้ซื้อ นักธุรกิจจังหวัดภูเก็ต เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการค้าการลงทุน ระหว่างจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดภูเก็ต ตามนโยบาย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย)

จังหวัดเชียงราย มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมขีดความสามารถด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการสามารถขยายโอกาสและมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Brand) และสินค้าบริการเพื่อสุขภาพ (Wellness) ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อการขับเคลื่อนเชียงรายเป็นเมืองแห่งสุขภาพ (Chiang Rai Wellness City)

ภายในงานฯ มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัดเชียงราย (GI) สินค้าอัดลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย (Chiang Rai Brand) เสื้อผ้า ของฝากของที่ระลึก สินค้าแปรรูป ตลอดจนสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ จำนวน 26 คูหา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) โดยจัดพิธีลงนามบันทึกความตกลงทางการค้า (MOU) ระหว่างหอการค้าจังหวัดเชียงราย กับหอการค้าจังหวัดภูเก็ต และศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เพื่อตกลงให้ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกันต่อไปในอนาคต

error: Content is protected !!