ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตเปิดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 1

เทศบาลตำบลวิชิตเปิดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 1

22 ธันวาคม 2023
366   0

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้า อาคารตะเภาใหญ่ เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวิเศษ สบายจิตต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 1 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวิชิต และผู้สัมผัสอาหารในเขตตำบลวิชิต เข้าร่วมการอบรมและสอบวัดความรู้

ทั้งนี้ นายธนวัฒน์ เทวเดช ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต ได้กล่าวว่า การอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงสถานที่จำหน่ายอาหารให้เป็นไปตามสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร อันจะส่งผลดีให้กับผู้รับบริการได้รับอาหารที่สะอาด ปลอดภัย

รวมถึงเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหารในระดับพื้นที่ ประกอบกับกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562 ได้กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยหลังจากอบรมแล้วผู้อบรมจะต้องทำแบบทดสอบให้ผ่านร้อยละ 80 จึงจะสามารถได้รับบัตรผู้สัมผัสอาหาร ซึ่งอายุของบัตรมีเวลา 3 ปี และบัตรนี้สามารถใช้ได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทย

error: Content is protected !!