ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลวิชิต ครั้งที่ 1/2567

เทศบาลตำบลวิชิตจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลวิชิต ครั้งที่ 1/2567

11 มกราคม 2024
263   0

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ที่ห้องประชุมอาคารตะเภาใหญ่ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดโดยกองสวัสดิการสังคม  โดยมีคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการชุมชนในเขตตำบลวิชิต จำนวน 18 ชุมชน เข้าร่วม

สำหรับการประชุมคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลวิชิตในครั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 โดยได้ดำเนินการคัดเลือกประธานชุมชน รองประธานชุมชน และเหรัญญิก ในการจัดตั้งคณะทำงานของคณะกรรมการชุมชนที่มีความหลากหลายและครอบคลุมเหมาะสมตามบริบทของแต่ละชุมชน เพื่อดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ของแต่ละชุมชนต่อไป

error: Content is protected !!