ข่าวสังคม » เทศบาลตำบลวิชิตมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง

เทศบาลตำบลวิชิตมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง

12 กุมภาพันธ์ 2024
211   0

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ที่เวทีกลางสวนศรีภูวนาถ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลวิชิต โดยนายชัยวัฒน์ พึ่งแรงและนายวิเศษ สบายจิตต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต นายจิรันธนิน ศรีสกุลจรัส นายวรวุฒิ การกะเกศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต นายอาศิส เทพบุตร นางยุพา สุขวัฒนวิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ สปสช.ทต.วิชิต

ได้ร่วมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงพื้นที่ตำบลวิชิต และมีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีเอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า 6 คะแนน ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Plan) โดยได้สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคทางเดินปัสสาวะ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 66 คน

error: Content is protected !!