ข่าวสังคม » ม.อ.ภูเก็ต MOU ทน.ภูเก็ต พัฒนาระบบจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนในสังกัดทน.ภูเก็ต

ม.อ.ภูเก็ต MOU ทน.ภูเก็ต พัฒนาระบบจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนในสังกัดทน.ภูเก็ต

16 กุมภาพันธ์ 2024
225   0

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (ม.อ.ภูเก็ต) ลงนามสัญญาโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบจีดการศึกษาภาษาต่างประเทศกับเทศบาลนครภูเก็ต ในการพัฒนาระบบจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต มุ่งเน้นยกระดับทักษะภาษาต่างประเทศของนักเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวว่า ม.อ.ภูเก็ต ในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำในภาคใต้ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในท้องถิ่นให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ ความร่วมมือกับเทศบาลนครภูเก็ตครั้งนี้ มุ่งเน้นพัฒนาระบบจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต

โดยจะจัดทำหลักสูตร พัฒนากิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการในด้านต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและพัฒนาการด้านภาษาต่างประเทศที่ดีขึ้น และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และประกอบอาชีพในอนาคตได้

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า “เทศบาลนครภูเก็ต เล็งเห็นความสำคัญของภาษาต่างประเทศในยุคปัจจุบัน จึงได้ร่วมมือกับ ม.อ.ภูเก็ต เพื่อยกระดับทักษะภาษาต่างประเทศของนักเรียนในสังกัด โดยไว้วางใจ ม.อ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่และมีคุณภาพระดับสากลให้เป็นผู้พัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนครบทุกด้านทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการจัดการเป็นมาตรฐานเดียวกัน

และเป็นการสร้างต้นทุนทางภาษาให้แก่นักเรียน คาดหวังว่าความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยให้นักเรียนมีทักษะภาษาต่างประเทศที่ดี และสามารถต่อยอดไปสู่อาชีพในอนาคตได้” โดยจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2567 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 – มีนาคม 2568 มีจำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนเทศบาลเมืองวัดขจรรังสรรค์

2. โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

3. โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

4. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)

5. โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต

6. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต

7. โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีวิสัยทัศเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับแนวหน้าของโลก มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาและวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

และยืนยันที่จะพัฒนาการศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดภูเก็ตอันเป็นจังหวัดในพื้นที่ตั้งของมาวิทยาลัยให้ก้าวไปสู่มาตรฐานนานาชาติ สมกับเป็นจังหวัดแห่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกตั้งใจที่จะเดินทางมา ประชากรภูเก็ตคือประชากรโลกที่มีคุณภาพ นี่คือภาพที่เราชาว ม.อ.ภูเก็ตและคนภูเก็ตมองไปในทิศทางเดียวกัน

error: Content is protected !!