ข่าวสังคม » วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เปิดบ้านต้อนรับเด็กๆ ประจำปีการศึกษา 2566 PTC OPEN HOUSE 2023

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เปิดบ้านต้อนรับเด็กๆ ประจำปีการศึกษา 2566 PTC OPEN HOUSE 2023

17 กุมภาพันธ์ 2024
232   0

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) เป็นประธานเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 PTC OPEN HOUSE 2023 “เทคนิคภูเก็ตปริทัศน์ คิดสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัล“ ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จัดขึ้น

โดยมีนายระวิ ดาบทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ตลอดจนคณะผู้บริหาร แขกผู้เกียรติ คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนเครือข่าย ทั้งสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมจำนวน 13 แห่ง รวมนักเรียนจำนวน 558 คน เข้าร่วม โอกาสนี้ยังได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยด้วย

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการจากแผนกวิชาต่างๆจำนวน 10 แผนกวิชา ได้แก่ ช่างยนต์, กลโรงงาน, เรือยอร์ช, ไฟฟ้ากำลัง, ก่อสร้าง, อิเล็กฯ, เชื่อมโลหะ, เทคโนโลยีฯ สถาปัตยกรรมและเครื่องกลเรือ ทั้งนี้ได้เปิดแผนกทุกแผนกให้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน รวมถึงสาธิตและให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติจริงการใช้อุปกรณ์สื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนั้นๆ

นายระวิ ดาบทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค ภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี ในการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาสความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัย และมีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ภายใต้การนำของพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตมุ่งให้ผู้เรียนเรียนดีมีความสุข

สำหรับโครงการเปิดบ้านวิชาการประจำปีการศึกษา 2566 PTC OPEN HOUSE 2023 “เทคนิคภูเก็ตปริทัศน์ คิดสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัล จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการโครงงานวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปี 2566, เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเปิดโลกอาชีพให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้ค้นพบความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเองในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้จากการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การศึกษาอาชีวศึกษา

โดยให้ข้อมูลด้านสาขาวิชาชีพเชิงลึกเพื่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6, เพื่อแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ เพิ่มปริมาณผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ตลอดจนส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง

error: Content is protected !!