ข่าวสังคม » ทต.วิชิตเปิดงานโครงการวันเดียว เที่ยววิชิต “กิจกรรม เดิน ชิม กิน เที่ยว @ หาดอ่าวยน”

ทต.วิชิตเปิดงานโครงการวันเดียว เที่ยววิชิต “กิจกรรม เดิน ชิม กิน เที่ยว @ หาดอ่าวยน”

18 กุมภาพันธ์ 2024
401   0

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ที่บริเวณหาดอ่าวยน ตำบลวิชิต อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต นายกรีทา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดโครงการวันเดียว เที่ยววิชิต “กิจกรรม เดิน ชิม กิน เที่ยว @ หาดอ่าวยน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้นำชุมชน

นอกจากนี้ยังมี นายเลิศชาย หวังตระกูลดี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต ผู้แทนจากผู้ประกอบการโรงแรม วี วิลล่า ภูเก็ต และวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว บ้านบ่อแร่ตำบลวิชิต เข้าร่วมเป็นวิทยากร โดยมีนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้นายวิเศษ สบายจิตต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ได้กล่าวว่า สำหรับในการจัดงาน วันเดียว เที่ยววิชิต “กิจกรรม เดิน ชิม กิน เที่ยว @ หาดอ่าวยน” ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2567 เป็นไปตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง และการเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย

ยกระดับบุคลากรและผู้ประกอบการให้มีคุณภาพ เข้าใจและสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทของการท่องเที่ยววิถีใหม่ ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งในภาคภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น และภาคประชาชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลวิชิต ประกอบด้วยยุทธศาสตด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างเต็มที่

เทศบาลตำบลวิชิตเล็งเห็นถึงความสำคัญของแผนพัฒนาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการเพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2566 – 2567 และแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลวิชิต พุทธศักราช 2566 – 2570

รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ประชาชน นักท่องเที่ยวรู้จักและมาท่องเที่ยวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยจัดให้มีตลาดในชุมชน ผู้ประกอบการสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยว ประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าถึงการพักผ่อนอย่างแท้จริง

ซึ่งทางเทศบาลตำบลวิชิต ได้จัดให้มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการชุมชนท้องถิ่น หมู่ 6 และหมู่ 7 และหมู่ 8 จำนวน 15 ร้านค้า เพื่อสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “เที่ยวแบบรักษ์โลก เที่ยวแบบ Low Carbon Tourism” จาก 6 หน่วยงานข้างต้น โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เป็นผู้ดำเนินรายการ

error: Content is protected !!