บทความ » บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง

บทความวิชาการ อุทาหรณ์คดีปกครอง

20 กุมภาพันธ์ 2024
210   0

เรื่อง  “อายัดบัญชีเงินฝากเพื่อผู้เยาว์” นำส่งชำระหนี้ภาษีอากร … ทำได้หรือ !?

ถาม   กรมสรรพากรออกคำสั่งให้ธนาคารออมสินอายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ (ผู้ค้างชำระภาษี) ในบัญชีเงินฝากเพื่อผู้เยาว์หรือบุตร ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ?

ตอบ   สิทธิเรียกร้องที่กรมสรรพากรในฐานะเจ้าหนี้ จะออกคำสั่งให้อายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ในบัญชีเงินฝากเพื่อผู้เยาว์หรือบุตรเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ภาษีอากร จะต้องเป็นสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ต่อทรัพย์สินที่เป็นของลูกหนี้เท่านั้น เมื่อบัญชีเงินฝากที่พิพาทได้รับการคุ้มครองตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 โดยจะถอนได้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์เท่านั้น  ดังนั้น เงินฝากในบัญชีดังกล่าวจึงมิใช่ทรัพย์สินของลูกหนี้ คำสั่งอายัดที่พิพาทจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

อ่านเพิ่มเติม คลิก  https://bit.ly/อายัดบัญชีเงินฝากผู้เยาว์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. 17/2566)

#สำนักงานศาลปกครอง

error: Content is protected !!