ข่าวสังคม » ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวิชิต และประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2567

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวิชิต และประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2567

18 พฤษภาคม 2024
124   0

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมระแงง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลวิชิต นายวิเศษ สบายจิตต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวิชิต และประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2567

โดยมีนายธนวัฒน์ เทวเดช ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวิชิต ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวิชิต ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น อาทิ สถานีตำรวจภูธรวิชิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลวิชิต และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดยได้มีการร่วมพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 และร่วมพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท่องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลวิชิต เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567 พร้อมทั้งได้มีการเสนอแนะ ปัญหาความต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม เพื่อนำขอเสนอแนะ ความต้องการเพิ่มเติมเข้าสู่การพิจารณาในลำดับถัดไป

error: Content is protected !!